Dr. Jörg Garbers - Softwareentwicklung

Entwicklung von Software 

  • Musiksoftware
  • Apps (Mac OS X, iPhone, iPad)
  • Forschungssoftware

Forschung und Entwicklung

  • Musikdaten-Erschließung
  • Musik-Analyse
Kontakt
  • Dr. Jörg Garbers - Softwareentwicklung, Leipziger Straße 22, 04860 Torgau, Germany
  • Tel:  + 49 3421 900626  Fax:  + 49 3421 969198  
  • E-Mail:  JoergGarbers - at - webli.de
Comments